Love og Vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER FOR LINDØ HARMONIKAKLUB.

§ 1: NAVN OG HJEMSTED.

Klubbens navn er: Lindø harmonikaklub. Hjemsted: Munkebo, i Kerteminde Kommune.

§ 2: FORMÅL.

Formålet er at udbrede interessen for musik, især harmonikamusik og søges fremmet ved, at klubben:

·         Skaber kontakt til andre harmonika-/musikgrupper for musikalsk udveksling og samvær.

·         Afholder og deltager i underholdnings-arrangementer og lignende.

§ 3: MEDLEMSKAB.

Medlemskab opnås efter, at kontingentet er indbetalt. Ved udtrædelse af klubben, refunderes det indbetalte kontingent ikke.

§ 4: MIDLER.

Klubbens midler tilvejebringes, ved medlemskontingent, samt koncertvirksomhed.

§ 5: KONTINGENT.

Fastsættes af bestyrelsen og betales for et år af gangen. Ved opstart på ny sæson, i august måned.

§ 6: BESTYRELSE.

Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, der repræsenterer klubben i alle forhold og de på lovlig måde vedtagne beslutninger.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælges for to år af gangen. Desuden vælges to bestyrelses-suppleanter, samt to bilagskontrollanter og en bilagskontrollant-suppleant, for et år af gangen.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. På lige årstal vælges formanden og et bestyrelsesmedlem. På ulige årstal vælges kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær og menigt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Hvoraf den ene skal være enten formand eller næstformand.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen for anvendelse af tilskud og lokaler, samt for regnskab og dokumentation for klubbens virksomhed.

§ 7: UDVALG.

På generalforsamlingen vælges et node/programudvalg, bestående af mindst 3 personer. Node/programudvalget vælges for to år af gangen.   Desuden vælges et festudvalg/aktivitetsudvalg, bestående af 3 personer. Festudvalget vælges for et år af gangen

§ 8: ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af april måned og indkaldes med 4 ugers varsel, ved bekendtgørelse af dagsorden.

Hvis et medlem er forhindret i at møde op til generalforsamlingen og vedkommende er interesseret i at stille op til bestyrelsen, eller et udvalg, kan et skriftligt tilsagn til bestyrelsen accepteres.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling, skal følgende dagsorden behandles.

1.      Valg af dirigent (mødeleder)

2.      Formandens beretning.

3.      Fremlæggelse af regnskab.

4.      Behandling af indkomne forslag.

5.      Valg af bestyrelse.

6.      Valg af suppleanter til bestyrelse.

7.      Valg af bilagskontrollanter og suppleant.

8.      Valg af node/programudvalg.

9.      Valg af festudvalg/aktivitetsudvalg

10.  Eventuelt.

§ 9: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsen finder det nødvendigt. Eller når mindst 1/3 del af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af emner, som ønskes behandlet. Indvarslingen sker med 14 dages varsel.

§ 10: AFSTEMNING .

Såfremt et medlem kræver det, skal skriftlig afstemning foretages.

§ 11: ÆNDRING AF KLUBBENS LOVE OG VEDTÆGTER.

Ændring af klubbens love og vedtægter kan ske på enhver lovlig indkaldt generalforsamling, når mindst halvdelen af klubbens stemmeberettige medlemmer er til stede. Og mindst halvdelen af de fremmødte stemmer for ændringen. Opnås sådant flertal ikke på en beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes på ny, hvor beslutning da kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uden hensyn til de fremmødte stemmeberettiges antal.

§ 12: KLUBBENS OPLØSNING.

Klubben kan opløses, når mindst 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Det eventuelle overskud der er i klubben, efter at klubbens forpligtigelser er afviklet, uddeles til en eller flere almennyttige klubber eller foreninger.
Hvis der er uoverensstemmelser mellem medlemmerne, er det bestyrelsen der afgør hvem overskudet uddeles til.

   

      Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. august 2008.
      § 12 ændret på ekstraordinær generalforsamling den 12. oktober 2010.